امداد خودرو رشت

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شماره مرکز پیام

شبانه روزی

اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI

اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI

فهرست مطالب

5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI را از امداد خودرو رشت بخواهید.

همه چیز در مورد سیستم موتور EFI

از موتور EFI چه می دانید؟

اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI - سیستم موتور EFI
اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI – سیستم موتور EFI

امداد خودرو رشت

اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI

 

مقاله خدمات ”EFI” خودرو مدل ”MVM530 ”به سیستم ”7EFI.9.ME7 ”که توسط ”UAES ”ابداع شد، تکمیل شده است. این مقاله خدمات عمومی و اصل عملیاتی و مشخصه عناصر حسگر سیستم ”EFI ”را به تفصیل معرفی می کند.

در نهایت برخی روشهای تشخیص عیب برای مسایل نوعی مطرح خواهند شد.

امداد خودرو رشت –  اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI

1 -توجه به خدمات سیستم ”EFI”

1-1 -خدمات عمومی

• مولتیمتر دیجیتال، تنها وسیله اندازهگیری مجاز برای بازرسی سیستم ”EFI ”میباشد.
• از قطعات یدکی با کیفیت مرغوب برای خدمات استفاده نموده، در غیر اینصورت انتظار عملکرد مناسب از ”EFI ”نداشته باشید.
• در طول خدمات از بنزین بدون سرب استفاده کنید.
• از جریان خدمات و تشخیص عیب تبعیت نمایید.
• ضمن سرویس پیاده کردن قطعه ”EFI” ممنوع است.
• مراقبت در پیشگیری از افتادن قطعه
الکترونیکی ECU ،حسگر، و غیره روی زمین امری ضروری است.
• از محیط زیست مراقبت نموده، با قطعات پس زده شده دقیق و صحیح برخورد نمایید.

2-1 -توجه در خلال خدمات

• هیچ قطعه یا ”insert”ی از سیستم ”EFI” را تصادفا و اتفاقی از وضعیت اولیه آن اوراق باز نکنید تا از آسیب رساندن به قطعات یا ورود رطوبت و روغن کثیف به داخل اینسرتها جلوگیری نمایید که در غیر این صورت سیستم را از کار کردن آنطور که باید باز بدارد.
• به هنگام قطع و وصل کردن اینسرتها، سویچ را در حالت خاموش قرار دهید، در غیر اینصورت به عناصر الکتریکی آسیب وارد خواهد آورد.
• هنگام انجام شبیهسازی وضعیت داغ و سایر کارایی که موجب باال رفتن دما میشوند، سیستم ”ECU ”را زیر 80 درجه سانتیگراد نگه دارید.
• فشار روغن بسیار باال )حدود 300 کیلو پاسکال( است، تمام لولههای سوخت )بنزین( از لوله های ضد فشار قوی ساخته میشوند. حتی زمانی که موتور کار نمیکند، فشار بالا در لوله های سوخت وجود دارند. لذا، به هنگام انجام خدمات سرویس سیستم سوخت رسانی، به طور تصادفی و اتفاقی پمپ سوخت را باز نکنید. قبل از باز کردن پمپ سوخت، شیوه تخلیه فشار را به عمل آورید.

شماره امداد خودرو رشت با خدمات 24 ساعته | 09113400107 - اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI
شماره امداد خودرو رشت با خدمات 24 ساعته | 09113400107 – اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI

امداد خودرو رشت –  اطلاعات جامع در مورد سیستم موتور EFI

روش تخلیه به شرح ذیل است:

رله ی پمپ سوخت را باز کرده یا ”plug ”متصل کننده را قطع کنید، موتور را در حالت خالص استارت کنید که خود به خود مستهلک شود و بعد از سرویس، ابتدا، برای لوله سوخت موتور، سوخت تامین کند. روش از این قرار است:

سویچ را در حالت روشن  قرار داده و اندکی صبر کنید، این عمل را چهار یا پنج بار تکرار کنید.
باز کردن لوله سوخت و صافی سوخت میبایست در محلی دارای تهویه مناسب بوده و توسط افراد حرفهای به عمل آید.

 

• جهت جلوگیری از جرقه زدن و آتشسوزی، هنگامی که پمپ الکتریکی از باک بنزین بیرون آورده شده است، از وصل کردن برق به پمپ سوخت خودداری نمایید.
• آزمایش پمپ سوخت در شرایط خشک یا آب مرطوب مجاز نمیباشد، چون از عمر پمپ میکاهد و محل کاتد و آند پمپ را هم تغییر ندهید.
• هنگام بازرسی سیستم احتراق، بازرسی جهش جرقه را در زمان الزم نیز مورد بازرسی قرار دهید و زمان بازرسی میبایست کوتاه باشد. برای جلوگیری از ورود مقدار زیادی بنزین نسوخته به لوله اگزوز و آسیب رساندن به مبدل (converter ) کاتالیتیک سه راهه، ساسات را باز نکنید ) بهتر آن است که ضمن آزمایش جهش جرقه، اینسرت انژکتور مربوطه را در آورید.

 

• تنظیم سرعت خالص کامال توسط ”EFI ” بدون کار دستی به عمل میآید. پیچ توقف گاز ساسات قبال توسط کارخانه سازنده محکم شده تا مشتری مجاز به تغییر وضعیت اصلی آن نباشد.
• جهت پرهیز از آسیب به قطعه الکترونیکی جای آند و کاتد انباره (آکوموالتور) را با هم عوض نکنید. این سیستم از اتصال بدنه کاتدی استفاده میکند.
• هنگام جوشکاری در روی خودرو، سیم کاتد و آند اکوموالتور را باز کنید.
• عالیم ورودی و خروجی قطعه را با خراشیدن سطح سیم (Lead) بازرسی نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *